Chủ xe có thể lựa chọn cơ sở sửa chữa chính hãng thuận tiện trong hệ thống 484 gara liên kết trên toàn quốc

PTI trực tiếp bảo lãnh thanh toán trong quá trình sửa chữa

Giám định tại chỗ theo yêu cầu của chủ xe